Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 2080 ข้อมูล

สื่อศิลป์ SE - ประทีป อ่อนสลุง โครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม

บริษัท ไทยเบิ้ง โคกสลุง จำกัด ต.โคกสลุง จ.ลพบุรี เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของคนในชุมชน พี่มืด - ประทีป อ่อนสลุง ผู้ประสานงานหลักไทยเบิ้งโคกสลุง เล่าว่าการทำงานพัฒนาชุมชนเป็นการทำงานที่ไม่มีวันเสร็จ เราต้องสร้างคนรุ่นใหม่ เพื่อมาสืบสานงานต่อเสมอและเน้นการทำงานที่สร้างสมดุลระหว่าง “มูลค่า” และ “คุณค่า” เพราะถ้าคุยกันแต่เรื่องกำไรผลประโยชน์ ความยั่งยืนของชุมชนก็ไม่มีวันเกิด เราจำเป็นต้องสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ เป็นเด็กและเยาวชนให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด เราต้องเอาแนวคิดร่วมสมัยของคนรุ่นใหม่มาสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเดิมของท้องถิ่นให้มีคุณค่า ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้เราต้องถอดบทเรียนสร้างเป็นหลักสูตร เพื่ออบรมและสร้างกระบวนการทำงานใหม่ ๆ ที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป   กดลิงค์เพื่อเข้าชมคลิป https://fb.watch/jP_YlnYKqe/

สื่อศิลป์ SE - ชมพิศ ปิ่นเมือง โครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม อำเภอสหัสขันธ์

บริษัท สหัสขันธ์ จูราสสิก แอนด ทราเวล จำกัด หนี่งในวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมที่นำความโดดเด่นของพื้นที่ อ.สหัสขันธ์ มาพัฒนาให้เป็นต้นแบบชุมชนท่องเที่ยวสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ คุณชมพิศ ปิ่นเมือง ประธานวิสาหกิจชุมชนสหัสขันธ์ สะท้อนแนวคิดการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืนโดยนำการท่องเที่ยวเป็นแกนกลางในการขยายเครือข่ายการทำงาน ทำให้เกิดการต่อยอดไม่สิ้นสุดโดยนำความเชื่อและศรัทธาของชุมชนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาร้อยเรียงเข้ากับคุณค่าของโบราณสถานอย่างวัดวาอาราม หรือ การค้นพบ ฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ใหญ่เพื่อสร้างเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวอันโดดเด่นต่อการต้อนรับผู้คนที่เดินทางมาที่ อ.สหัสขันธ์ และได้มีการส่งต่อคุณค่าของชุมชนด้วยการอบรมมัคคุเทศก์ที่หลากหลายวัย ให้เกิดการเรียนรู้ และซึมซับคุณค่าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง   กดลิงค์เพื่อเข้าชมคลิป https://fb.watch/jP_JoG6-1L/

สื่อศิลป์ SE - สกาวกวิน กาญจนเสมา กับ โครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม สืบสานภูมิปัญญาล้านนา

เพื่อน - สกาวกวิน กาญจนเสมา ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนล้านนา เปิดใจถึงการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ตนเองได้รับเมื่อมีโอกาสมาทำงานกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม จากเดิมที่ตนเป็นคนไม่กล้าแสดงออก หรือการพูดในที่สาธารณะ ขณะนี้ตนมีทักษะการพูด การแสดงออกเพื่อสื่อสารงานที่ขับเคลื่อน รวมทั้งมีทักษะในการประสานงานกับเครือข่ายภาคีในการเปิดพื้นที่สืบสานล้านนาให้กว้างขวางขึ้น ที่ไม่เพียงเป็นการสานพลังของรากเหง้าในชุมชน ยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาล้านนาให้กับคนรุ่นใหม่ได้นำมาผสมผสานกับวัฒนธรรมอุษาคเนย์ หรือตะวันตก เพื่อสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่จากรุ่นสู่รุ่น   กดลิงค์เพื่อเข้าชมคลิป https://fb.watch/jP_8ScWwZ_/

สื่อศิลป์ SE -เพ็ญจมาส ศิริกิจวัฒนา : กับ SE ย่านบ่านซ้าน ภูเก็ต

วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม ย่านบ่านซ้าน จ.ภูเก็ต แม้จะเป็นน้องใหม่ในการก้าวสู่การทำงานร่วมกับ สสส. และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ แต่การเริ่มต้นจาก “ทุนวัฒนธรรม” ที่เป็นเอกลักษณ์ของ จ.ภูเก็ต นับเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เกิดความยั่งยืนได้ไม่ยากนัก ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตและความเชื่อของคนภูเก็ตที่มีความหลากหลาย ทั้งการกินของคนภูเก็ตที่กิน วันละ 7 มื้อ เทศกาลถือศีลกินผัก , การเดินที่มีเสน่ห์ด้วย “รถโพถ้อง” สองแถวนำเที่ยว สัมผัสย่านการค้าเก่าที่สำคัญ ของ จ.ภูเก็ต หรือ “อังมอเหลา” คฤหาสน์เก่าของนายเหมือง จ.ภูเก็ต ทุนวัฒนธรรมเหล่านี้ จึงเป็นพลังให้วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม ย่านบ่านซ้าน จ.ภูเก็ต ถูกบอกต่อ และส่งพลังไปสู่วงกว้างได้ในอนาคตอันใกล้นี้   กดลิงค์เพื่อเข้าชมคลิป https://fb.watch/jPZudJKye-/

สื่อศิลป์ SE - แววดาว ศิริสุข กับ โครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Social Enterprise) สืบสานภูมิปัญญาล้านนา

คุณแววดาว ศิริสุข ได้เล่าถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อน “โครงการสืบสานล้านนาสร้างสรรค์ ต่อยอดภูมิปัญญา นำพาวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน”  ที่เกิดจากถ่ายทอดภูมิรู้จากผู้อาวุโสของชุมชนสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อส่งต่อไปยังเด็กเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นพลังสำคัญในการสร้าง พื้นที่ดี-ภูมิดี-สื่อดี  โดยที่ผ่านมามีผลงานน่าภาคภูมิใจ ได้แก่ กิจกรรม “กินข้าวซอย กอยน้ำปิง อิงประวัติศาสตร์” ที่นำแนวคิดชุมชนพึ่งพาตนเอง มาออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  จนเป็นที่นิยมและรู้จักของนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับท้องถิ่น  และอีกหนึ่งกิจกรรม คือ “ฟ้อนล้านนาเพื่อการบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ” เป็นการผสามผสานระหว่างความบันเทิงกับการออกกำลังกาย ช่วยสานสัมพันธ์ของคนต่างวัยให้สามารถทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง   กดลิงค์เพื่อเข้าชมคลิป  https://fb.watch/im2Aoy0PgO/     

The Reading อ่านสร้างสุข โดย อ. สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ EP.1

อ.สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งวรรณกรรมสำหรับเด็ก มศว. ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการริเริ่มวรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นประตูบานแรกที่สร้างจินตนาการให้กับเด็ก  จากจุดเริ่มต้นในการทำอาชีพครูที่บ้านเกิด ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง  กระทั่งได้มาเป็นครูประจำที่โรงเรียนสวนกุหลาบ และได้เรียนต่อปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเต็มตัวกว่า 30 ปี  ระหว่างที่ทำงานเป็นอาจารย์อยู่นั้น อ.สมบูรณ์ พบว่าเด็กๆ ในชนบทมีความขาดแคลนหนังสืออยู่มาก  จึงก่อตั้ง “โครงการหนังสือเพื่อเด็กชนบท” ขึ้น  และขยายการทำงานเป็น “ห้องสมุดฉบับกระเป๋า” ที่ถูกออกแบบให้เป็นชั้นวางหนังสือแบบพกพาที่เปิดออกมามีหนังสืออยู่ในนั้น  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้มีหนังสือดี ๆ อ่านกัน   กดลิงค์เพื่อเข้าชมคลิป https://fb.watch/ilZfRwlilA/

สูงวัยกับธรรมชาติและการรู้ทันสื่อ ICEM E-Bulletin: Vol.3

กรุณากดลิงค์เพื่อเข้าชมสื่อ E-Bulletin https://www.iceml.org/e-bulletin/Vol-03/   ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง กับเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่มากมายในโลกสื่อสารและโลกออนไลน์  สิ่งเหล่านี้ผู้สูงวัยต้องเตรียมพร้อมในการรับข้อมูล และเท่าทันสื่อในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ “ภัยพิบัติ” ที่มักมาพร้อมกับข่าวลวง หรือ Fake News เป็นจำนวนมาก  เนื้อหาภายในเล่มจึงนำเสนอความรู้การสร้างสมดุลการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ตามหลักแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง – มีภูมิคุ้มกัน รู้เหตุรู้ผล และความพอประมาณ”  พร้อมกับบทความเด่น ผู้สูงวัยกับการรู้เท่าทันสื่อ “ความเชื่อ ความจริง เรื่องดิน น้ำ ลมไฟ” และ “การรับมือภัยพิบัติอย่างปลอดภัยจากบทเรียนประเทศญี่ปุ่น”  และพลาดไม่ได้กับบทความ “เกษียณสดใส ท่องเที่ยวไปอย่างเท่าทัน” เพื่อสร้างประสบการณ์การเที่ยวอย่างปลอดภัย ปลอดโควิด 19

การรู้เท่าทันสื่อนานาชาติ ICEM Bulletin: Vol.2

กรุณากดลิงค์เพื่อเข้าชมสื่อ E-Bulletin https://www.iceml.org/e-bulletin/Vol-02/   การรู้เท่าทันสื่อนานาชาติ  ฉบับนี้  พาผู้สูงวัยไปร่วมเรียนรู้แนวทางการสร้างเกราะป้องกันการรู้เท่าทันสื่อของเพื่อนๆ ในประเทศ ทั้งการให้ความช่วยเหลือและบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้สูงอายุในสหราชอาณาจักรและสเปน รวมถึงไปประเทศออสเตรเลีย เพื่อศึกษาความสามารถการใช้สื่อและการเข้าถึงด้านความรู้เท่าทันสื่อ  และพลาดไม่ได้สำหรับเพื่อนคอซีรีส์เกาหลี กับ Soft Power ที่มากับเรื่องราวที่เราชอบกัน  และไม่ลืมที่จะเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกันกับคาถาเท่าทันสื่อ หยุด-อย่าด่วนสรุปเอง , คิด-มีสติพิจารณาไตร่ตรอง , ถาม-สอบถามจากผู้รู้จริง ยืนยันสิ่งที่ถูกต้อง และ ทำ-ตัดสินและสรุปว่าข้อมูลน่าเชื่อถือแค่ไหน เพื่อสื่อสารต่อเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

สงครามสื่อ ผู้สูงอายุ ICEM E-Bulletin: Vol.1

กรุณากดลิงค์เพื่อเข้าชมสื่อ E-Bulletin https://www.iceml.org/e-bulletin/Vol-01/   วันนี้ในโลกของการสื่อสารทั้งสื่อแบบดั้งเดิม และสื่อออนไลน์แบบใหม่ ล้วนเต็มไปด้วยไวรัสของสื่อที่พร้อมจะคุกคามทุกคน  ไม่เว้นแม้กระทั่งผู้สูงวัย  เปรียบเสมือนสมรภูมิรบของสื่อ  ICEM E-Bulletin  ฉบับแรก จึงประเดิมด้วยการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ “นิเวศสื่อดิจิทัล”  เพื่อเห็นความหลากหลายของสื่อ และภาพรวมของวิวัฒนาการของสื่อ จนนำมาถึง “สงครามสื่อ” ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคนิยม  แล้วสรุปถึงแนวทางการสร้างภูมิรู้เท่าทันสื่อในผู้สูงวัย กับ “บุพนิมิตแห่งมรรค 7 – หลักธรรมป้องกันภัยจากสื่อในผู้สูงวัย  คือ มีเพื่อนผู้รู้ มีการรับสื่อที่เหมาะสม มีการใฝ่รู้สร้างสรรค์ มีการพัฒนาเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดี  มีสติไม่ประมาท และมีความคิดไตร่ตรอง”    

keyboard_arrow_up

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่.