Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "คลิปวิดีโอ" พบ 874 ข้อมูล

จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.2 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย

สำรวจความพยายามของมนุษย์ในการสร้างสรรค์โลกแห่งความปรองดองและสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และวิกฤตการณ์ท้าทายของยุคสมัย ผ่านงานมหกรรมระดับโลก เช่น World Expo และโอลิมปิก   ตอนต่อไป จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.3 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 1  จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.1 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.2 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.3 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 2 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.1 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.2 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.3 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 3 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.1 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.2 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.3 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 4 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.1 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.2 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.3 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 5 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.1 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.2 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.3 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ล้อมวงคุยกัน

จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.3 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ล้อมวงคุยกัน

สำรวจความพยายามของมนุษย์ในการสร้างสรรค์โลกแห่งความปรองดองและสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และวิกฤตการณ์ท้าทายของยุคสมัย ผ่านงานมหกรรมระดับโลก เช่น World Expo และโอลิมปิก   ตอนต่อไป จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 5 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.1 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ตัวอย่าง   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 1  จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.1 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.2 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.3 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 2 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.1 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.2 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.3 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 3 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.1 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.2 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.3 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 4 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.1 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.2 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.3 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 5 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.1 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.2 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.3 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ล้อมวงคุยกัน

จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.1 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ตัวอย่าง

ประวัติศาสตร์มนุษยชาติเต็มไปด้วยสงครามและการแย่งชิงอำนาจขณะเดียวกัน เรากลับพบเหตุการณ์เล็กๆมากมายที่เผยจิตวิญญาณดีงามของมนุษย์ท่ามกลางไฟสงคราม อะไรเป็นพลังเบื้องหลังที่ทำให้ผู้คนเลือกทำสิ่งที่แตกต่าง และพลังเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร   ตอนต่อไป จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.2 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 1  จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.1 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.2 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.3 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 2 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.1 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.2 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.3 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 3 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.1 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.2 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.3 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 4 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.1 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.2 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.3 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 5 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.1 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.2 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.3 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ล้อมวงคุยกัน

จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.2 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย

ประวัติศาสตร์มนุษยชาติเต็มไปด้วยสงครามและการแย่งชิงอำนาจขณะเดียวกัน เรากลับพบเหตุการณ์เล็กๆมากมายที่เผยจิตวิญญาณดีงามของมนุษย์ท่ามกลางไฟสงคราม อะไรเป็นพลังเบื้องหลังที่ทำให้ผู้คนเลือกทำสิ่งที่แตกต่าง และพลังเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร   ตอนต่อไป จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.3 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ล้อมวงคุยกัน    จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 1  จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.1 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.2 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.3 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 2 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.1 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.2 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.3 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 3 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.1 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.2 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.3 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 4 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.1 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.2 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.3 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 5 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.1 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.2 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.3 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ล้อมวงคุยกัน

จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.3 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ล้อมวงคุยกัน

ประวัติศาสตร์มนุษยชาติเต็มไปด้วยสงครามและการแย่งชิงอำนาจขณะเดียวกัน เรากลับพบเหตุการณ์เล็กๆมากมายที่เผยจิตวิญญาณดีงามของมนุษย์ท่ามกลางไฟสงคราม อะไรเป็นพลังเบื้องหลังที่ทำให้ผู้คนเลือกทำสิ่งที่แตกต่าง และพลังเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 1  จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.1 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.2 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 1.3 ร่องรอยความรักในยุคบรรพกาล - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 2 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.1 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.2 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 2.3 สัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียว - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 3 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.1 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.2 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 3.3 ไขรหัสจิตวิญญาณมนุษย์ในงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 4 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.1 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.2 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 4.3 มหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติ - ล้อมวงคุยกัน   จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอนที่ 5 จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.1 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ตัวอย่าง จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.2 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - สุภาพ ดีรัตนา บรรยาย จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ ตอน 5.3 พลังสันติภาพกลางไฟสงคราม - ล้อมวงคุยกัน

The Reading อ่านสร้างสุข โดย อาจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ EP.3

การอ่านหนังสือให้เด็กฟังหรือการให้เด็กอ่านหนังสือเองมีความสำคัญมาก แต่การเล่นกับเด็กก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะการเล่นกับเด็กจะช่วยในเรื่องพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ปฎิสัมพันธ์ทางสังคม ทักษะทางภาษาและทักษะการใช้กล้ามเนื้อ The Reading อ่านสร้างสุข โดย อาจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ ในตอนที่ 3 นี้ อาจารย์เกริก จะมาสอนเทคนิคการเล่านิทานด้วยการพับผ้าเช็ดหน้าที่ทั้งสนุก ตื่นเต้นและสร้างสรรค์ ซึ่งเทคนิคการเล่านิทานวิธีนี้จะช่วยเสริมในเรื่องจินตนาการของเด็กๆ และสร้างสีสันความแปลกใหม่ของการเล่านิทาน ที่จะดึงดูดความสนใจจากเด็กๆ ให้มีส่วนร่วมและสนุกไปกับนิทานได้เป็นอย่างดี

The Reading อ่านสร้างสุข โดย ครูชีวัน วิสาสะ

จนถึงตอนนี้ สถานการณ์วิกฤตโควิด19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงเพราะไวรัสมีการกลายพันธุ์ออกเป็นหลายสายพันธุ์ ทำให้สถานการณ์ของโรคระบาดโควิด19 มีความรุนแรงมากขึ้นและทำให้การรักษาโรคยากขึ้นไปอีก  การจะสื่อสารและอธิบายกับเด็กให้พวกเขาเข้าใจถึงความน่ากลัวของโรคระบาดและเห็นถึงความสำคัญของการตั้งการ์ดป้องกันตัวเองจากโรคร้าย ด้วยคำพูดจากผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียวดูจะไม่เพียงพอ The Reading อ่านสร้างสุข คลิปวิดีโอ การใช้นิทานภาพเรื่องอีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้านต้านโควิด ที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารโน้มน้าวและอธิบายให้แก่เด็กๆ เข้าใจถึงความน่ากลัวของโรคโควิด19 โดยนิทานภาพจะทำให้พวกเขาเห็นภาพและเกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์มากขึ้น พร้อมทั้งเห็นความสำคัญของการป้องกันและดูแลตัวเองในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด19 ได้อย่างสร้างสรรค์

The Reading อ่านสร้างสุข โดย ครูปรีดา ปัญญาจันทร์ EP.1

The Reading อ่านสร้างสุข กับ ครูปรีดา ปัญญาจันทร์ ครูสอนศิลปะ นักแต่งนิทาน นักวาดภาพประกอบนิทานและนักวิชาการอิสระ คุณครูปรีดาได้ใช้ศิลปะในการรังสรรค์นิทานให้กลายเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและสร้างจินตนาการร่วมกันระหว่างเด็กๆ และผู้ใหญ่ โดยใช้คำง่ายๆ ที่สามารถเล่าเรื่องราวจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เด็กๆ เข้าใจได้และเมื่อเด็กๆ อ่านง่าย พวกเขาก็จะค่อยๆ รักการอ่านไปในตัว คุณครูปรีดายังได้ให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณพ่อที่สงสัยว่าจะเล่านิทานให้ลูกฟังยังไงให้สนุก กุญแจสำคัญก็คือ เพียงแค่คุณพ่อคุณแม่เริ่มเล่านิทานให้ลูกฟัง เสียงของคุณพ่อคุแม่ก็คือ เสียงจากสวรรค์แล้ว การเล่านิทานให้ลูกฟังทุกคืนถือเป็นการช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของลูกและฝึกพัฒนาการเล่านิทานของผู้ปกครองไปในตัว รวมไปถึงความผูกพัน ความใกล้ชิดที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางแห่งการสร้างความสุขร่วมกัน   

The Reading อ่านสร้างสุข โดย ครูปรีดา ปัญญาจันทร์ EP.2

คลิปวิดีโอ The Reading อ่านสร้างสุข กับนิทานเรื่องพระจันทร์อยากมีเพื่อน โดย ครูปรีดา ปัญญาจันทร์ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการตัดกระดาษไปพร้อมๆ กับการเล่านิทาน จนเกิดเป็นไอเดียในการแต่งนิทานเรื่องพระจันทร์อยากมีเพื่อนขึ้น นิทานเรื่องพระจันทร์อยากมีเพื่อน เป็นนิทานที่มีการใช้เทคนิคการพับและตัดกระดาษเข้ามาช่วยเสริมอรรถรสในการเล่าเรื่องที่จะทำให้เด็กๆ เกิดการจินตนาการตาม มีความรู้สึกสนุกและนำตัวเองความไปมีส่วนร่วมในนิทานมากขึ้น รวมถึงจะได้ฝึกทักษะการคิดวางแผนในกิจกรรมการตัดกระดาษให้เป็นรูปดาวล้อมเดือน ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการการใช้กล้ามเนื้อมือและสายตาที่ประสานกัน

The Reading อ่านสร้างสุข โดย ครูปรีดา ปัญญาจันทร์ EP.3

นิทานภาพเรื่องเม่นหลบฝน โดย ครูปรีดา ปัญญาจันทร์ ที่ได้รับรางวัลและได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา เม่นหลบฝนเป็นนิทานภาพที่ไร้ตัวหนังสือแต่สามารถพูดคุยและเล่าเรื่องให้เด็กๆ เข้าใจได้ ด้วยการใช้ภาพและสัญลักษณ์ในหนังสือสื่อสารกับเด็กและด้วยภาพในนิทานจะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กฝึกเปล่งคำพูดออกมาและยังเปิดกว้างให้เด็กๆ ได้หัดจินตนาการตามภาพ หนังสือนิทานภาพประเภทไร้ตัวหนังสือนี้จะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการฝึกให้เด็กมีพัฒนาด้านทักษะทางภาษาและการพูด รวมถึงฝึกการใช้ความคิดและเปิดกว้างทางจินตนาการของเด็กได้อย่างสร้างสรรค์ 

The Reading อ่านสร้างสุข โดย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ EP.1

“เด็กทุกคนชอบหนังสือ ป้ากุล ยืนยัน” The reading อ่านสร้างสุข โดย รศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ หรือ “ป้ากุล” ข้าราชการบำนาญสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อดีตบรรณารักษ์และครูสอนภาษาไทย ป้ากุลมีความเชื่อว่าถ้าหากเด็กทุกคนได้เสพศิลปะในนิทานสำหรับเด็กแล้ว พวกเขาจะเติบโตขึ้นมามีจิตใจที่อ่อนโยน ในผลงานนิทานแต่ละเรื่องที่ป้ากุลแต่งล้วนได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลานๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและใช้จินตนาการในการแต่งนิทานร่วมกัน อีกทั้งยังทำให้ป้ากุลกล้าที่จะวาดภาพ โดยนิทานของป้ากุลส่วนใหญ่แล้วจะใช้เทคนิคการพับกระดาษและใช้ภาพศิลปะในนิทานเป็นตัวเล่าเรื่อง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและการรักการอ่านให้แก่เด็กๆ

The Reading อ่านสร้างสุข โดย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ EP.2

การเล่านิทานและการผลิตสื่อที่เข้าใจง่าย เช่น การวาดรูปและการพับกระดาษประกอบการเล่านิทานให้เด็กฟังจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเด็กๆ เพราะเด็กๆ จะได้ทั้งประโยชน์จากการใช้กล้ามเนื้อมือ การพัฒนาทักษะการคิด การวางแผนและยังมีความผูกพันกับตัวละครในเรื่อง The Reading อ่านสร้างสุข โดย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ Ep.2 ในคลิปวิดีโอที่สองนี้ ป้ากุล จะมาเล่านิทานพร้อมทั้งแนะนำการออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้องด้วยเรื่อง ทำไม ช.ช้าง จมูกยาว กับเทคนิคการเล่านิทานที่มีทั้งการพับกระดาษและการร้องเพลงมาช่วยหนุนพลังรักการอ่าน ซึ่งเด็กๆ จะได้ทั้งความรู้เรื่องการออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้องและยังได้ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านทางภาพศิลปะในนิทานและการพับกระดาษ

keyboard_arrow_up

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่.